You are here

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2564 พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีมายังโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท ด้วย ตามมาตรการ New normal  เพื่อให้คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมถวายบังคมราชสักการะ พร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี