You are here

เนื่องในวันมหิดล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนจิตอาสาที่เป็นตัวแทนจากชุมชนในเขตราชเทวี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยจากโควิด-19

เนื่องในวันมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ชื่นจิตร จันทร์สว่าง อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน นำนักศึกษาพยาบาลจิตอาสาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 3-4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนจิตอาสาที่เป็นตัวแทนจากชุมชนในเขตราชเทวี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ โดยมีการสอนตรวจ ATK การวัดไข้ วัดความดัน และการรับประทานยาอย่างสมเหตุผล ทั้งนี้ทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนทำกิจกรรม มีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ Community Isolation ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี