You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

กำหนดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2564

กำหนดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา (เพิ่ม)

ประกาศรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

สงกรานต์นี้อุ่นใจ แอดเราเป็นเพื่อนนะ

สงกรานต์นี้อุ่นใจ เพียงแอดเราเป็นเพื่อน มีปัญหาเกี่ยวกับการอาการ และการติดเชื้อ COVID-19 สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคุณ จรัสพร วิลัยสัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลต่อความรู้ ทักษะการดูแลทวารใหม่และภาวะแทรกซ้อน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคุณ จรัสพร วิลัยสัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลต่อความรู้ ทักษะการดูแลทวารใหม่และภาวะแทรกซ้อน วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย คุณ สุชาณันท์ ธัญญกุลสัจจา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย คุณ สุชาณันท์ ธัญญกุลสัจจา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เรื่อง การเปรียบเทียบความเครียดและการเผชิญความเครียดสตรีหลังทราบผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติ ก่อนเข้ารับการส่องกล้องทางช่องคลอดและระหว่างรอฟังผลชิ้นเนื้อ

ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 23 เมษายน 2564 / ( เวลา 13:30 - 15:30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ประสิทธิภาพของการดูดเสมหะในปากด้วยเอ็มยู-ซักเกอร์ เปรียบเทียบกับสายดูดเสมหะ แบบปกติในเด็กอายุ 1-3 ปี ที่มีเสมหะ"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ประสิทธิภาพของการดูดเสมหะในปากด้วยเอ็มยู-ซักเกอร์ เปรียบเทียบกับสายดูดเสมหะ แบบปกติในเด็กอายุ 1-3 ปี ที่มีเสมหะ"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "การใช้มือประดิษฐ์โอบตัวทารกต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกเกิดก่อนกำหนด"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "การใช้มือประดิษฐ์โอบตัวทารกต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกเกิดก่อนกำหนด"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยา อย่างสม่ำเสมอในวัยรุ่นโรคลมชัก"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยา อย่างสม่ำเสมอในวัยรุ่นโรคลมชัก"

ผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม (เพิ่ม)

ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิสอบเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)   ผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม (เพิ่ม)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร  “อาจารย์ และตำแหน่ง "ผู้ช่วยอาจารย์" หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ประกาศรับสมัครสอบเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 28 ธันวาคม 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 (สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฯ  สาขาการพยาบาลบำบัดทดแทนไตฯ  สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา)

Pages