งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติขั้นสูง: Logistic Regression” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่คณาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 16 กันยายน 2562Date: 17 NOV 2019