งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และนักศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561Date: 17 NOV 2018