You are here

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ”

 
     อ. ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ” จัดโดย คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 ในงานประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจและใส่ใจสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ การอ่านฉลากโภชนาการ สารปนเปื้อนในอาหาร ออกกำลังกายด้วยยางยืด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562