You are here

พิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ในวิชาชีพ ประจำปี 2562

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ในวิชาชีพ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562