You are here

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การดูแลปากและฟันในเด็ก

 

           สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการดูแลผู้ป่วยเด็กให้กับอาจารย์ในสาขาฯ ในหัวข้อเรื่อง การดูแลปากและฟันในเด็ก โดย ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร รองหัวหน้างานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี อาจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้อง 704 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562