You are here

โกร่งและลูกโกร่งบดยา

โกร่งและลูกโกร่งบดยา โกร่งและลูกโกร่งเป็นเครื่องมือที่เภสัชใช้บดยาให้ละเอียดใช้ผสมยาและปรุงยาต่างๆ โกร่งบดสาร (A mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้ายกับไม้เบสบอล ส่วนตัวโกร่ง (mortar) มีลักษณะคล้ายชามหรือถ้วย โดยปกติในห้องปฏิบัติการโกร่งบดสารจะทำจากเซรามิกสีขาว หรือทำมาจากหินก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน วิธีใช้งาน เพียงแค่ใส่สารที่ต้องการจะบดหรือผสมลงไปในโกร่งและใช้ pestle กดหรือบดสาร จนกระทั่งสารละเอียด เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้วิธีการตำเพราะจะทำให้โกร่งบดสารแตกได้ โกร่งและลูกโกร่งที่งานเภสัชกรรมใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 มีหลายขนาดทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เภสัชกรรมเลือกโกร่งและลูกโกร่งขนาดที่เหมาะสมกับยาที่เตรียมไว้

ได้รับบริจาคโดย ภญ.ยุพา จรรยงค์วรกุล รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554