You are here

อุปกรณ์ชมสไลด์ (Stereo Viewer)

อุปกรณ์ชมสไลด์ (Stereo Viewer) เพื่อใช้ในการดูภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีในอดีต วัตถุชิ้นนี้ มีขนาดความกว้าง ๙.๕ ซม. ความสูง ๔.๕ ซม. มีเครื่องหมายการค้า ASAHI PENTAX และมีอักษรภาษาอังกฤษคำว่า JAPAN อยู่ใต้วัตถุ คาดว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ ในอดีตคาดว่าจะนำมาใช้ในการดูภาพถ่ายทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งในอดีตนั้นการจัดทำสไลด์เพื่อบันทึกภาพถ่ายทางการแพทย์ของรามาธิบดี มีการดำเนินการโดยหน่วยภาพการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา (ปัจจุบันได้ยุบเลิกหน่วยนี้แล้ว) เพื่อใช้ภาพถ่ายเหล่านั้นในการการเรียนสอนและวิจัยในรามาธิบดี โดยนำกล้องถ่ายภาพขนาด ๓๕ มม. มาประกอบกับกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Adapter แล้วกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ โดยภาพดังกล่าวนำมาเข้าสู่กระบวนการล้างและนำฟิล์มที่ผ่านการล้างแล้วมาตัดเข้ากับกรอบสไลด์ซึ่งทำมาจากกระดาษแข็งหรือพลาสติก แล้วนำภาพที่อยู่ในกรอบสไลด์นั้น มาส่องดูในอุปกรณ์ชมสไลด์ (Stereo Viewer) ส่วนบุคคลนี้เอง

ข้อมูลโดย มาโนต เพ็ชรพลอย อดีตช่างภาพ ประจำหน่วยภาพการแพทย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕