You are here

บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร”

         

บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ