You are here

รับการตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015

พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่
พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่
 
 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี 10 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานผลิตยา งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี งานเวชระเบียน งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานอุปกรณ์การแพทย์ งานบริการผ้า งานคุ้มครองผู้รับบริการ และงานผู้ป่วยสัมพันธ์ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด 

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)