You are here

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

.          หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้ในการฝึกปฏิบัติทักษะทางคลินิคเสมือนจริงก่อนออกไปปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย
            เนื่องจากการจัดการหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab ) ของอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพในส่วนของการจัดการห้องต่าง ๆ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการหน่วยปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab ) ดังรายนามต่อไปนี้

 1. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ที่ปรึกษา
    รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกวรสรวง ทองสุข ประธาน
    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พันธ์ศรีมังกร คณะทำงาน
    ภาควิชาศัลยศาสตร์

 4. อาจารย์ ดร.พิศสมัย อรทัย คณะทำงาน
    ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

 5. คุณอรพรรณ จรูญฉาย คณะทำงาน
    งานแพทยศาสตรศึกษา

 6. คุณพนธกร ตันญาศิริ คณะทำงาน
    งานโสตทัศนศึกษา

 7. ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ คณะทำงาน
    งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ และเลขานุการ

 8. คุณวัชรินทร์ กนกทรัพย์ คณะทำงาน
    งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ และผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. วางแผนและจัดระบบการใช้หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab ) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
   2. วางแผนการจัดหาอุปกรณ์สื่อการสอน การดูแลรักษาและการให้บริการ

 

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab ) ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น จำนวน ห้อง แบ่งเป็นห้องฝึกปฏิบัติการ 5 ห้อง และห้องสอนแสดงและสาธิตกลับ ห้อง โดยบริหารงานจัดการภายใต้ งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หน่วยห้องปฎิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab ) ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 โดยในระยะแรก ได้มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ เป็นห้องเล็กๆที่แบ่งจากหน่วยบริการห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่
          1. นายณัฏฐ์      คงกำแพง
          2. นายผจญ      คงสบาย
          3. นางสาวอัจจิมา    หนูหล่า
          4. นายอธิภัทร   เพ็ชร์ผ่อง

และได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2553

 

สำนักงานใหม่ของหน่วยห้องปฎิบัติการทักษะทางคลินิก (Skill lab) อยู่ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น โดยสำนักงานมี จุด คือ ห้อง 306 ซึ่งจะเป็นห้องของฝ่ายธุรการหน่วย และยังเป็นห้องสังเกตุการณ์ของอาจารย์ด้วย อีกหนึ่งจุด คือ ห้อง 314 โดยห้องนี้จะแบ่งสัดส่วนจากห้องเรียนเพื่อใช้เป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากความจำกัดด้านพื้นที่ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 5 ท่าน ได้แก่
          1. นายณัฏฐ์      คงกำแพง
          2. นายผจญ      คงสบาย
          3. นางสาวอัจจิมา    หนูหล่า
          4. นายสุพัฒน์    ทวิเลิศ
          5. นายพรศักดิ์   บัวระพา

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th