ลงทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ
Graduate Studies
 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Elective
 
แพทย์ Elective
ทุน
 
ทุนการศึกษา
 
Nature

แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ

Admission


Nature

Resident&Fellow

Elective Admission


Nature

นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา


Nature

ทุนการศึกษา

InformationGrant Resident & Fellow

Graduate Scholarships

Rama Learning Resource

Ramathibodi E-Learning


Postgrad Exchange

Rama Online Request

Gallery

QA


ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat