ลงทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ
Graduate Studies
 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Elective
 
แพทย์ Elective
ทุน
 
ทุนการศึกษา
 
Nature

แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ

Admission


Nature

Resident&Fellow

Elective Admission


Nature

นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา


Nature

ทุนการศึกษา

InformationGrant Resident & Fellow

Graduate Scholarships

Rama Learning Resource

Ramathibodi E-Learning


Postgrad Exchange

Rama Online Request

Gallery

QA


Orentation Of Graduate Student 16 Aug 2019RAMAปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Language and Communication SkillsOpen house Day Ramathibodi 2018 Resident Meeting 100 วันแล้วนะดีที่ยังไม่ได้ลาออก

Graduate Student Orientation

Graduate Student Orientation

16 Aug. 2019

 
Gallery
 
lecturers 62
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
Editorial Office
 
Medical Journal
 
acmrrama
 
Librarybandner
 

-Welcome to Graduate Education Section-

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนBack to top
Contact us
 

งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  

Phone :02-201-1804,1805  Email : ramapostgrad@gmail.com หรือที่ Facebook chat