You are here

Awards
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

News
คุณภวัญญา กฤตชาติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณจรูญศรี เสนะวัต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

News
นพ.ภัทร รัตนวงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

News
คุณสมชาย คุลีเมฆิน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

News
คุณสุดสายใจ มณีขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

News
สำรวจพื้นที่เสี่ยงของชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนโดยรอบที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

InfoGraphics
นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมต้องใส่แมสก์

เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อลดการรับเชื้อทางจมูกและปาก

Awards
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages