You are here

โครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
News
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476
News

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

กิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ
News
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474
News
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562
News
เรียนฟรี มีงานให้ทำ รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562
News
เรียนฟรี มีงานให้ทำ สกอ. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ทุนจบแล้วมีโอกาสทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562
งานเลี้ยงละศีลอด ชมรมมุสลิมรามาธิบดี ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ”
News

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้องประชุม 910 BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (นอกเเวลาราชการ)
News

ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยและวันพระราชพิธีบรมรา...

โรคลมแดด อันตรายช่วงหน้าร้อน
InfoGraphics

หากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จะส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูง และอ่อนเพลียจากความร้อน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย วัดค่าเกราะป้องกันผิว ไม่มีค่าใช้จ่าย
News

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News
คุณวิชัย-คุณลัดดา เอี่ยมสมุทร มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News
บุตรและธิดา คุณพ่อประยูร จันทรมังคละศรี มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages