You are here

ทำบุญเลี้ยงพระ 5 รูป งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3-4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การประชุมเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปี พ.ศ. 2560 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  (PA)  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 15 18 และ 19 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีปีใหม่ 2561 @Rama ฉบับที่ 31

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap) รุ่น 1/2561

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 390

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 389

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและถวายสังฆทาน

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

ประกาศสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ยังไม่เปิดการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาใน Faculty hour เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ แห่งความรักสำหรับนักศึกษา"

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

มหกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health”

ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages