You are here

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ร.ต.อ.หญิง อารยา นวลศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณวัฒนา วัฒนาเฉลิมยศ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณปรานี ภาคสุข มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร GFPT ถนนพระราม 2

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Awards

เนื่องในโอกาส LINE OFFICIAL Ramathibodi มีผู้ติดตามเกิน 5,000,000 คน

กิจกรรม Ramathibodi Hospital Safety Day
News

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

“CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”
News

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
Awards

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
Awards

ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก”
News

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"
News

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

Pages