You are here

InfoGraphics
กินเค็ม สะเทือนไต ปรับพฤติกรรม ลดเค็ม ลดเสี่ยง

การกินอาหารที่มีรสเค็มจัดอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

News
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

News
ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพอาหาร ISO 22000:2005 (Surveillance Visit I)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

News
CNMI TALK "Growth Mindset กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

Knowledge Awareness Health
@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแล้ว ยังเจอกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกเรียกว่า โรค COV...

Knowledge Awareness Health
เล่นมือถือนาน ๆ ทำให้ตาบอดได้จริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Awards
แสดงความยินดี ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้ผ่านการตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

Awards
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

News
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี (Day Care) จัดกิจกรรมพาน้องเด็กโต เข้ากราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

News
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Knowledge Awareness Health
ยาน้ำ

ผู้เขียน : ภญ.ณัฎฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages