ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    มุ่งมั่นพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริการด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางสมองอื่นๆที่ซับซ้อน รวมทั้งโรคกล้ามเนื้อ โรคลมชัก และโรคทางพันธุกรรม โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการศึกษาโมเลกุลทางพันธุรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตการดำเนินงานของสาขาวิชา·      

 • งานการเรียนการสอน
 1. สอนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีระดับก่อนปริญญาชั้นปีที่ 3-6
 2. สอนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับก่อนปริญญา
 3. สอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ระดับก่อนปริญญา
 4. สอนแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จิตเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เลือกมาผ่านสาขาวิชา
 5. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อสอบวุฒิบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา
 • งานวิจัย

​     งานวิจัยของสาขาวิชาในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยทางคลินิก ในระยะหลังมีการศึกษาผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการศึกษาโมเลกุลทางพันธุรรม (molecular genetics) สำหรับโรคที่ศึกษามีหลากหลายตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แพทย์ โดยโรคและหัตถการที่อาจารย์มีความสนใจและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ
  • Demyelinating diseases โดยเฉพาะ multiple sclerosis
  • Myasthenia  gravis
  • Periodic paralysis
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ  บุญเกิด
  • Peripheral neuropathy
  • Parastic diseases of the central nervous system โดยเฉพาะ gnathostomiasis และ angiostrongyliasis
  • Parkinson’s disease
  • Dementia
  • Clinical neurophysiology (EMG)
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา  พัวประดิษฐ์
  • Tuberculous meningitis
  • Bacterial meningitis โดยเฉพาะจากเชื้อ streptococcus suis
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิพรรณ   วิทูรพณิชย์
  • Neuromuscular disorders  (peripheral neuropathy, myasthenia gravis, muscle disease)
  • Clinical neurophysiology (EMG)
 • ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดิษยา  รัตนากร
  • Cerebrovascular disease
  • Neurosonology (carotid and vertebral duplex ultrasonography and transcranial Doppler ultrasonology)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์  ตุลยาเดชานนท์
  • Infection of the central nervous system โดยเฉพาะ cryptococcal meningitis และ HIV infection
  • Magnetic resonance spectroscopy
 • ดร. นายแพทย์จรุงไทย  เดชเทวพร
  • Clinical neurophysiology (EMG)
  • Autoimmune neuromuscular disorders: Polymyositis and dermatomyositis, myasthenia gravis (MG), Lambert Eaton myasthenic syndrome (LEMS), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), multifocal motor neuropathy (MMN), Guillain Barre’s syndrome (GBS), neuromyotonia
  • Multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder
  • Neurology of autoimmune rheumatic disease
  • Paraneoplastic neurologic Syndrome
  • Motor neuron disease and Kennedy’s disease                                
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธีรธร  พูลเกษ
  • Neurogenetics
  • Genetic study of Parkinsons disease, oculopharyngeal muscular dystropsy, spinocerebellar ataxia , Hungtingtons disease, myasthenia gravis, etc.
 • น.ท.นายแพทย์ไพโรจน์  บุญคงชื่น
  • Movement disorders
  • Botulinum toxin injection in movement disorders

 

 • งานบริการทางการแพทย์
 1. ให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
 2. ให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยทางระบบประสาทหรือให้คำปรึกษาแก่แพทย์ในหอผู้ป่วยของภาควิชาอื่นๆ
 3. ให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาท ที่แผนกผู้ป่วยนอก
 4. ให้บริการการตรวจคลื่นสมอง (electroencephalography, EEG) สำหรับใช้ประกอบการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชัก
 5. ให้บริการการตรวจคลื่นสมองร่วมกับการถ่ายวีดีโอผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน เพื่อดูอาการชักและคลื่นสมองพร้อมกัน (video-EEG monitoring) ในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีปัญหาด้านการรักษาและเตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาด้วยการผ่าตัด (epilepsy surgery)6
 6. ให้บริการการตรวจ polysomnogram ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนนอนกรน หรือสงสัยภาวะหยุดหายใจระหว่างนอน (sleep apnea)
 7. ให้บริการตรวจการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ (nerve conduction study (NCS) and electromyography (EMG)) แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาทส่วนปลายและโรคกล้ามเนื้อ
 8. ให้บริการตรวจการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาทขนาดเล็กที่ผิวหนัง (quantitative sensory test, QST)
 9. ให้บริการตรวจการนำกระแสไฟฟ้าระหว่างรอยต่อเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (repetitive nerve stimulation (RNS) and single fiber electromyography (SFEMG))
 10. ห้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าของเส้นประสาทตา (visual evoked potential, VEP) คลื่นไฟฟ้าของเส้นประสาทการได้ยินและก้านสมอง (ฺbrainstem auditory evoked potential, BAEP) คลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทรับความรู้สึก (sensory evoked potential, SEP) และคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทสั่งการ (motor evoked potential, MEP)
 11. ให้บริการการตรวจหลอดเลือดบริเวณคอและในสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (carotid and vertebral duplex ultrasonography and trancranial Doppler ultrasonography)
 12. ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน stroke unit
 13. ให้บริการการการตรวจเลือดเพื่อการวินิจฉัยโรคพันธุกรรมระบบประสาทบางอย่าง

 

การดำเนินงานของสาขาวิชาที่สำคัญ               

     การจัดทำ stroke registration เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคหลอดลือดสมองในโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเป็นระบบ และจากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพสูงสุดในอนาคต