ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 6 2560

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...

Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children 2016
วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
Farewell Party
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ปีท...