ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ (2563)

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์   ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล

สาขาวิชา (หัวหน้าสาขาวิชา)

 1. โรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา และโรคข้อ (Allergy, Immunology & Rheumatology)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
 2. โรคหัวใจ (Cardiology)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ
 3. โรคผิวหนัง (Dermatology)  อาจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
 4. โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Endocrinology & Metabolism) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชลิต รัตรสาร
 5. โรคทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology & Hepatology) อาจารย์นายแพทย์ นรินทร์ อจละนันท์
 6. โลหิตวิทยา (Hematology)  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง พิมพ์ใจ นิภารักษ์
 7. โรคระบบหายใจ (Pulmonary Medicine)  อาจารย์แพทย์หญิง วิสาข์สิริ ตันตระกูล
 8. มะเร็งวิทยา (Oncology)   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนันท์
 9. โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
 10. โรคไต (Nephrology)   ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรยง ภักดีกิจเจริญ
 11. ประสาทวิทยา (Neurology)  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีรธร พูลเกษ
 12. โภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์ (Clinical Nutrition & Biochemical Medicine)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
 13. เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง อัจฉรา ธัญธีรธรรม
 14. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatics Medicine)  อาจารย์แพทย์หญิง อรพิชญา ไกรฤทธิ์
 15. เภสัชวิทยา และพิษวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology & Toxicology) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ
 16. อายุรศาสตร์ทั่วไป (General Medicine)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ (รักษาการ)
 17. เวชบำบัดวิกฤต (Critical care Medicine)  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พงศ์เทพ ธีระวิทย์

งานฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

หน่วยสนับสนุนทั่วไป

 • ธุรการหน่วย
 • บุคคล/สารบัญ
 • งบประมาณ/พัสดุ
 • บริการทั่วไป

หน่วยสนับสนุนพันธกิจ

 • การศึกษาระดับก่อนปริญญา
 • การศึกษาระดับหลังปริญญา
 • บริการงานวิชาการ/วิจัย
 • บริการรักษาพยาบาล