ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ               

     เพื่อให้การดูแลรักษาและบริการผู้ป่วยในโภชนการทุกชนิดตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านโภชนศาสตร์ทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา รวมไปถึงเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยในการวินิจฉัย การดูแลรักษาและบริการผู้ป่วยในเรื่องโภชนาการตามมาตรฐานสากล

 1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุพโภชนาการและน้ำหนักเกินให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 2. เป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านวิชาการโภชนศาสตร์ให้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนวิทยา
 3. ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชน ให้มีองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนการที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทั้งปัญหาโรคขาดสารอาหารต่างๆ ในโรงพยาบาล กลุ่มชุมชนแออัด หรือกลุ่มชนบท และปัญหาโรคที่สัมพันธ์กับอาหาร ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งมักพบในเขตเมือง โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตการดำเนินงานของหน่วย

 • งานการเรียนการสอน

​     ในปัจจุบันสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์รับผิดชอบการเรียน การสอนของนักศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ได้แก่

 1. นักศึกษาแพทย์ที่มาปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้ ทั้งจากการเรียนการสอนข้างเตียง และการบรรยายในห้องประชุมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนวิทยา
 2. แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโภชนาการ ร่วมกับแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงได้รับโอกาสในการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ของโรคไต
 3. แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ทางโภชนศาสตร์คลินิก โดยสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์รับฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปที่ต้องการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนศาสตร์คลินิก ปีละ 2 คน โดยการฝึกอบรมใช้เวลา 2 ปี แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน การวินิจฉัย และการดูแลรักษาภาวะทางโภชนาการโดยทั่วไป โภชนาการเฉพาะโรคต่างๆ การตัดสินใจใส่สายเพื่อให้อาหารต่างๆ และการใส่สายให้อาหารทางหลอดเลือดดำใหญ่โดยผ่านทางเส้นเลือดส่วนปลาย การติดตาม ดูแล รวมทั้งปัญาหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการดูแลทางโภชนาการ การทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ของโภชนศาสตร์ทั้งทางด้านคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
 4. หลักสูตรที่เกี่ยวทางโภชนศาสตร์อื่นๆ เช่น
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์
 • หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนการ

 

 • งานวิจัย

​     โครงการวิจัยที่สำคัญของหน่วย ได้แก่

 1. มีงานวิจัยด้านชีวโมเลกุล (molecular biology) ของโรคอ้วน
 2. มีงานพัฒนางานด้านประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 3. มีงานวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับภาครัฐวิสาหกิจ EGAT ในแง่ต่างๆ ทางโภชนาการ โรคอ้วน และภาวะเมแทบอลิก
 4. มีงานวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับภาคเอกชน CP ในแง่การพัฒนาอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ
 5. เมแทบอลิซึมของคาร์นิทีน
 6. การศึกษาด้านคลินิก ชีวเคมี สรีรวิทยาของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคเหน็บชา (beri beri) และภาวะวิตามิน บี หนึ่ง ในคนไทยกลุ่มต่างๆ
 7. ภาวะกรดไขมันจำเป็นในคนไทยกับสุขภาพ
 8. ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย
 9. ผลเฉียบพลันของคาร์โบไฮเดรตจากแหล่งต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงของพลาสมากลูโคส และการตอบสนองของอินซูลิน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
 10. ผลระยะยาวของการบริโภคอาหารที่มีไกลซีมิกคาร์โบไฮเดรตสูงและต่ำ ต่อการควบคุมเบาหวาน
 11. ภาวะโภชนาการของแคลเซียมในคนไทย และความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของกระดูก
 12. ความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมจากนมและเต้าหู้ที่มีแคลเซียมสูงในคนไทย
 13. วิจัยพัฒนาสูตรอาหาร TPN (TPN formula) และ trace element solution

 

 • งานบริการทางการแพทย์
 1. หน่วยได้ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ในวันอังคาร-วันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น.
 2. ให้บริการให้ความรู้ และคำปรึกษาทางด้านโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ แก่ผู้ป่วย ทุกวันจันทร์ เวลา 11.30-13.00 น.
 3. ให้บริการให้ความรู้ และคำปรึกษาทางด้านโภชนการในผู้ป่วยทุพโภชนการ และผู้ป่วยโภชนาการเกิน (ผู้ป่วยน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคอ้วน) ที่ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันจันทร์ เวลา 13.00-15.30 น. วันอังคาร-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 ในช่วงเช้า และ 13.00-15.30 น.
 4. บริการรับปรึกษา ประเมิน ดูแลรักษา ปัญหาทางโภชนาการแก่ภาควิชาต่างๆ ในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล
 5. ร่วมกับงานโภชนการของโรงพยาบาล ในการสอนและทำอาหารปั่นทางสายยาง เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องไปรับอาหารทางสายยางต่อที่บ้าน
 6. ร่วมกับงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล ในการทำอาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition) เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำใหญ่ต่อที่บ้าน
 7. มีนักโภชนาการประเมินภาวะโภชนาการ (ramathibodi nutrition assessment) แก่ผู้ป่วยทุกคนที่มานอนในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์สามัญตั้งแต่แรกเข้าจนออกจากโรงพยาบาล ผ่านทาง computer ได้ทั่วทั้งโรงพยาบาล มีแผนการขยายการประเมินให้ครอบคลุมในหอผู้ป่วยอายุรศาตร์ทั้งหมด และทั้งโรงพยาบาล แต่ยังขาดอัตรากำลังของผู้ประเมิน
 8. มีการดูแลคนไข้ร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล โภชนากร และเภสัชกร ทุกวันจันทร์ช่วงเช้า
 9. ในอนาคตอาจเปิดบริการตรวจผู้ป่วยนอก ในผู้ป่วยโรคอ้วนที่จะเข้ารับการผ่าตัด (เป็นการดูแลแบบสหสาขา) ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้าน (home parenteral nutrition) เป็นต้น

 

 • งานบริการทางวิชาการ
 1. จัดทำหนังสือ Best Practice in Parenteral Health Care Team
 2. โครงการกินให้สนุก มีสุขกับการควบคุมน้ำหนัก
 3. โครงการรักษาโรคอ้วนอย่างครบวงจร
 4. กรรมการในโครงการเครือข่ายคนไทยไร้พุง (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 5. ให้ความรู้สมาคมฯ และราชวิทยาลัยต่างๆ ในเรื่องโภชนศาสตร์ทั่วไป และเฉพาะโรค
 6. ให้ความรู้โรงพยาบาลต่างๆ ที่สนใจในการประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 7. ให้ความรู้ในหลักสูตร และงานประชุมต่างๆ ของสภาการพยาบาล
 8. ให้ความรู้ในหลักสูตร และงานประชุมต่างๆ ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย