ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ประชุมวิชาการ Ramathibodi update in internal medicine 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 
 

Ramathibodi Medicine Update 2019  “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”

วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการประชุม  ลงทะเบียน online