ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาประสาทวิทยาได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 อาจารย์ผู้บุกเบิกและเป็นหัวหน้าสาขาวิชาคนแรกคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาจารย์เริ่มงานตั้งแต่งานออกแบบตกแต่งห้องทำงาน เริ่มวางแผนจัดการเรียนการสอนและการให้บริการผู้ป่วย ตอนเริ่มแรกอาจารย์เป็นอาจารย์แพทย์เพียงคนเดียวในสาขาฯ มีเจ้าหน้าที่ในสาขาคือ คุณนวลฉวี หนูไฉยา ช่วยทำงานด้านธุรการ นอกนั้นอาจารย์อรรถสิทธิ์ต้องทำทุกอย่าง ตั้งแต่งานสอน งานบริการ ตรวจผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตรวจการสื่อของปลายประสาทและกล้ามเนื้อ (EMG) ตรวจคลื่นสมอง (EEG) ตลอดจนการอ่านผลจนกระทั่งต่อมามีคุณเมย์ ภรรยาของอาจารย์นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช มาช่วยงานทางด้านการตรวจ EEG

            ปี พ.ศ. 2513 ภาควิชาอายุรศาสตร์ขาดแคลนแพทย์ประจำบ้านอย่างมาก อาจารย์อรรถสิทธิ์ และอาจารย์อาวุโสในภาควิชาฯ ต้องทำหน้าที่อยู่เวรเหมือนแพทย์ประจำบ้าน โดยนอนค้างที่โรงพยาบาลและทำการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย (ward round) ตั้งแต่ห้องฉุกเฉินไปถึงหอผู้ป่วยไอซียู เป็นที่ประทับใจของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์ เพราะได้เรียนรู้จากอาจารย์โดยตรงอย่างใกล้ชิด อาจารย์อรรถสิทธิ์ปฏิบัติเช่นนี้อยู่ 1 ปี จนกระทั่งภาควิชาฯมีแพทย์ประจำบ้านครบจำนวน อาจารย์จึงไม่ต้องอยู่เวรที่โรงพยาบาล

            ปี พ.ศ. 2514 มีอาจารย์ใหม่บรรจุเพิ่มคือ อาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด แต่งานในสาขาวิชาก็ยังคงมากเหมือนเดิม โดยเฉพาะงานตรวจผู้ป่วยนอก ต่อมาจึงมีการบรรจุอาจารย์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับเพื่อให้เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

            สาขาวิชาประสาทวิทยาเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในภาควิชาอายุรศาสตร์  อายุรแพทย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสาขาวิชาประสาทวิทยาจึงเน้นที่การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นอกจากนั้นยังรับเป็นที่ปรึกษาสำหรับแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นๆ หรือรับย้ายผู้ป่วยจากที่อื่นหากมีความยากในการวินิจฉัยหรือการดูแลรักษา และในระยะแรกๆ อาจารย์อรรถสิทธิ์ได้ใช้เวลาบางส่วนไปช่วยดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยาด้วย

หัวหน้าสาขาวิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน

• พ.ศ. 2512 - 2523       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ               

• พ.ศ. 2523 - 2538       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ  บุญเกิด                   

• พ.ศ. 2538 - 2541       ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา  พัวประดิษฐ์

• พ.ศ. 2541 - 2549       ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รวิพรรณ  วิทูรพณิชย์

• พ.ศ. 2549 - 2560       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน     ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธีรธร  พูลเกษ

 

                                                                                                                                                                 กลับสู่หน้าหลัก