ที่ได้รับเลือกผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวา...
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำป...
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรดา หรรษาหิรัญวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิ...
 
ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำน...
 
โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  
 
โดย ศ.พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-9.00 น.
 
โดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์  งามไพบูลย์ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-9.00 น.
 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
 
เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ตามวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการรับชมวิดิทัศน์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ...
 
โดย สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม (FPMRS) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น.
 
จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 กำหนดสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณวนิดา โทรศัพท์ 02...

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com