ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณณัฐนันท์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ โทรศัพ...
 
ในวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://obg-rama.virtual-meeting.live/home.php
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166
 
โดย อ. ดร. นพ.สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-9.00 น.  
 
ประมวลภาพกิจกรรม OB-GYN Ramathibodi Hospital Hybrid Webinar เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาเวชศ...
 
แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร...
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด จัดประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ศ...
 
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หเองประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...
 

สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสูติกรรม โทรศัพท์ 0-2201-1135 และ นอ...

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งส่วนหน...

 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์

สิ่งที่คุณแม่กังวลเมื่อตั้งครรภ์หนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเสี่ยงที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นคุณแม่จึงต้องทำการฝากครรภ์เพื...

 
ตกขาว

ตกขาวเป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ แต่บางครั้งก็อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติได้เช่นกัน แสดงออกผ่านทางลักษณะของตกขา...

  Link ที่น่าสนใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com