พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

การประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ในวันพฤหัสบดีที่ 21  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00-16.00 น.

จัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะเป็น Teleconference

ใช้ห้อง Teleconference (50 ที่นั่ง) ณ ห้อง 816 ชั้น 8

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี