You are here

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ปี พ.ศ. 2560

...

18 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 12.00 - 15.00 น. ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได...

การรับสมัครและวันเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี ชุดที่ 21

กำหนดวัน/เวลา รับสมัครในวันจันทร์ที่ 17 - 28 มิ.ย. 56 เวลา 8.30-16.00 น. ณ สำนักงานสภาอาจารย์รามาธิบดี...

งานพัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2

จับเข่าคุยกัน...กับท่านคณบดีและทีมบริหาร

แสดงความยินดี

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ประชุมกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี

การแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง "ก้าวต่อไปของรามาธิบดี"

มีผู้ดำเนินการเสวนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร แล...

การเสวนา เรื่อง "สิทธิการตาย ใครอณุญาต"

โดยวิทยากร นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ , นายแพทย์ชำนาญการพิเศษเมธี  วงศ์ศิริวรรณ ...

ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2529 และอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี 2529...

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010