You are here

หน่วยงานแพทย์ และเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

งานเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
alt
เภสัชกรหญิงนลินี  อิ่มเอิบสิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
alt
เภสัชกรหญิงรังสิมา  นิโลบล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าหน่วยเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
alt
เภสัชกรหญิงสาธิดา  แจ้งเจริญ
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริการ
 
alt
เภสัชกรหญิงปิยะนันท์  โปธาเกี๋ยง
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริการ
 
alt
เภสัชกรอรรณพ  ภู่ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริบาล
 
alt
เภสัชกรหญิงนัสรียา  กรีมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริการ
 
alt
เภสัชกรหญิงเกณิกา  ปราณอุดมรัตน์
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริบาล
 
alt
เภสัชกรหญิงจุฑามาศ  ท้วมแสน
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริบาล
 
alt
เภสัชกรหญิงณัฐธิดา  กาศวิลาส
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริบาล

CV : เอกสารแนบ

 
alt
เภสัชกรหญิงชื่นใจ  สระทองแฝง
ตำแหน่ง : เภสัชกรหน่วยย่อยเภสัชกรรมบริบาล
 
alt
นาย นิรันดร์  แขกเทศ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 
alt
น.ส. นภาวรรณ  เมืองยม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 
alt
น.ส. นิภรณ์  ปาจรียพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)

CV : เอกสารแนบ

 
alt
ว่าที่ ร.ต.หญิง กชพร  ตุลภานุวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 
alt
น.ส. สายฝน  พลศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 
alt
น.ส. สุภาดา  เทศเนตร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 
alt
น.ส. ยุพาพร  คันธะชมภู
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

งานการแพทย์และเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ลำดับที่

                    ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. ภญ. นลินี  อิ่มเอิบสิน อิ่มเอิบสิน เภสัชกร
2. ภญ. รังสิมา  นิโลบล นิโลบล เภสัชกร
3. ภญ. สาธิดา  แจ้งเจริญ แจ้งเจริญ เภสัชกร
4. ภญ. ปิยะนันท์  โปธาเกี๋ยง โปธาเกี๋ยง เภสัชกร
5. ภก.  อรรณพ  ภู่ประดิษฐ์   เภสัชกร
6. ภญ. นัสรียา  กรีมี   เภสัชกร
7. ภญ. กัญญารัตน์  เหล่าปิยะสกุล   เภสัชกร
8. ภญ. เกณิกา  ปราณอุดมรัตน์   เภสัชกร
9. ภญ. จุฑามาศ  ท้วมแสน   เภสัชกร
10. ภญ. ณัฐธิดา  กาศวิลาส   เภสัชกร
11. ภญ. ชื่นใจ  สระทอง   เภสัชกร

 

12. นาย นิรันดร์  แขกเทศ   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
13. น.ส. พรพรรณ  บัวจันทร์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
14. น.ส. นภาวรรณ  เมืองยม   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
15. น.ส. นิภรณ์  ปาจรียพงษ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
16. ว่าที่ ร.ต.หญิง กชพร  ตุลภานุวัฒน์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
17. น.ส. สายฝน  พลศรี   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
18. น.ส. สุภาดา  เทศเนตร์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
19. น.ส. ยุพาพร  คันธะชมภู   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

  รวมเจ้าหน้าที่งานการแพทย์และเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์     19   คน

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211