You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมเบาหวาน & การเสริมพลังเบาหวาน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

...
สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
 
วิตามินดีภัยเงียบในคนไทย

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : กุสุมา ภักดี

 
“ยาแคปซูล” ควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี?

ผู้เขียน : ภก.ปริญญา เพิ่มลาภ, ภญ.จุฬาภา เรืองวัฒนาโชค งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ  (ดูทั้งหมด)
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0