You are here

ด้านบริการและสุขภาพ

 
@Rama ฉบับที่ 36 รักษ์โลก รักษ์รามาฯ พกถุงผ้า ลดโลกร้อน

ยังคงเป็นกระแสที่แรงอยู่อย่างต่อเนื่องกับความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ของเราร่วมกัน การใช้ถุงผ้าจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้เป็นอย่างดี และถุงผ้า...

 
เลิกกาแฟหักดิบ สาเหตุของอาการปวดศีรษะจริงหรือ??

ผู้เขียน : อ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. ผญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำอย่างไรหากสงสัยว่า “แพ้เครื่องสำอาง”

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Doctor by design เรียนแพทย์ที่เราออกแบบได้

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine)

ผู้เขียน : เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา เภสัชกรหญิงเบญญาภา เพชรปวรรักษ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 
สวมหน้ากากอนามัยรับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่+ฝุ่นละออง

ผู้เขียน : ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้เขียน : อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฉลาดใช้ยา

ผู้เขียน : ภญ.นันทพร เล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็นดีกว่าจริงหรือ?

ผู้เขียน : ภก.อนุชิต ตุงธนบดี งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แนะเคล็ดลับในการป้องกันแสงแดด

ผู้เขียน : รศ. พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำอย่างไรให้หน้าใส (ตอนที่ 2)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0