แจ้งเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเด็ก 3 (8NE)

ขณะนี้ได้ทำการย้ายกลับมาเพื่อให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 8 ตามเดิมเรียบร้อยแล้ว

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0