เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 "คุณภาพและศาสตร์พระราชา สู่รามาธิบดี"

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น The 31th Ramathibodi Pediatrics Update 2017 “Must Know in Practical Pediatrics 101: Case Approach”

ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย Chronobiology and psychiatric disorders

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2/2560

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 8:30 - 17:00 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาสมเหตุผลสำหรับพยาบาล: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย How can we differentiate nocturnal seizure and parasomnia?

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การแพทย์พอเพียง (Sufficiency Medicine)

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Clinicopathological Conference : A 57-year-old male with progressive jaundice

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 621-622 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

งานประชุมวิชาการ Prostate Cancer Master Class 2017

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมฟัง Perioperative management for sleep disorder breathing.

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ RAMA MFM Congress

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course

August 30th - 31th, 2017. 8th - 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.

Pages