ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการพยาบาลยุค Thailand 4.0

วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course

August 30th - 31th, 2017 at 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.

Palliative Care in Lung Cancer

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องเรียน 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Emergency Nursing: Immediate approach, minimize risks

วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 10+ สำหรับแพทย์ทั่วไป โรคผิวหนังต้องรู้ ครั้งที่ 6

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

The 2nd Joint Conference Ramathibodi – Osaka University

26 th May 2017 at Athasit Vejjajiva Room, 5th Floor, Queen sirkit Medical Center.

การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult Nursing Ramathibodi 2017

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง สูติศาสตร์จากกำเนิดสู่วัยทอง

วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Emergency Care 2017 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน)

วันที่ 5 - 9 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

Salivary Gland Neoplasms - Updated Classification and Considerations for Treatment

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

Pages