You are here

ศึกษาดูงานการบริหารระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ (สำหรับผู้ช่วยพยาบาล)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรม “โครงการศิลปะบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก ประจำปี 2560”

จัดโดยโครงการนันทนาการผู้ป่วยเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานเดิน-วิ่งรามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญวันวิสาขบูชา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท

งานแถลงข่าวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองแห่งแรกในเอเชีย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

นิทรรศการงานวิจัยภายใต้ธีม “Healthy & Happy Ageing”

ณ มหิดล สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017

ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Pages