You are here

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

อบรมโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจักษุวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1 และห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

เลือกตั้งประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 357

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 356

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ประชุมโครงการสำรวจข้อมูลบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูงาน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง รามา-ศิริราช

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages