You are here

Faculty Hours “Let’s explore the World!”

ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

The 3rd Asian Undergraduate Summit (AUS) 2017

นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครประกอบการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบบรับตรง กสพท. รอบที่ 2 

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และแพทย์จบใหม่เข้าร่วมกิจกรรม USMLE WORKSHOP 2017

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย กสพท. รอบ 2

ระบบรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2560

พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๗) ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ “งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6” แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages