การรักษาพยาบาล
การวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การศึกษา
ที่หลากหลายและลงลึก
วิจัยและวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศและชี้นำสังคม
คุณอรทัย ศยามานนท์-คุณอรชร รัถการโกวิท บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Prostate Cancer Masterclass

January 8, 2021 @ Room 910A 9 Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculty o...

แสดงความยินดี นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันดินโลก

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

แผนกตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปิดปรับปรุงสถานที่ และย้ายชั่วคราว

ไปที่หอผู้ป่วย 85 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2564

Check List สุขภาพจิต แบบไหน ควรพบแพทย์

การนอนหลับ อารมณ์ความรู้สึก ความคิด การทำงานของสมอง พฤติกรรม

เก็บผักมาจัดจาน..เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน : นภัสนันท์ กสิเวช, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

เหนื่อยง่าย...เสี่ยงเป็น “โรคลิ้นหัวใจรั่ว” หรือไม่?

โดย อ. นพ.กฤษฎา มีมุข สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล