You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา

ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ตัวแทนนักกีฬารามาธิบดี ในการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”

โดยได้รับเหรียญรางวัลคือ 22 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2018 จาก (World Health Organization) WHO

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร

ในโอกาสได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ ฝ่ายการคลัง

ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพระบบงานมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages