You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ข่าวน่ายินดี รายการ รามาสแควร์ รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬารามาธิบดี ในการเข้าร่วมเเข่งขัน “กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 36 (พะเยาเกมส์)”

คว้าเหรียญจากการแข่งขันได้จำนวนทั้งสิ้น 74 เหรียญ (34 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง) จาก 12 ชนิดกีฬา

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และด้านบริการ

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภามาศ ผาติประจักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา อุปรักขิตานนท์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ในฐานะ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา อรุณโรจน์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

ในโอกาสสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์

ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560

Pages