You are here

ความสำเร็จและรางวัล

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2561,ดร.แพทย์หญิงรัตนา ยอดอานนท์,นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์,ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ด้านบริการ ด้านวิชาการ และ ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559-2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ศ. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง President APPSPGHAN (Asian Pan-Pacific Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

ศ. พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และ ศ. นท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทย์สภา ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ในโอกาสศิษย์เก่าแพทย์รามธิบดี ได้รับตำแหน่ง

ฝ่ายสารสนเทศ รพ.รามาฯ ผ่านการประเมินคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3

เมื่อ 8 ต.ค. 2561 งานเวชสารสนเทศคลินิก ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ผ่านการประเมิน CMMI for Development Level 3 แสดงถึงความมุ่งมั่นส่งมอบระบบที่มีคุณภา...

ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ในโอกาสศิษย์เก่าแพทย์รามธิบดี ได้รับตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

ข่าวน่ายินดีแก่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก

ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา WHO Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning (WHO CC No. TH - 84...

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล

ในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปี 2560

Pages