You are here

ความสำเร็จและรางวัล

รายการ รามาสแควร์ สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL

ได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬารามาธิบดี ในการเข้าร่วมเเข่งขัน “กีฬาบุคลากร ครั้งที่ 36 (พะเยาเกมส์)”

คว้าเหรียญจากการแข่งขันได้จำนวนทั้งสิ้น 74 เหรียญ (34 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง) จาก 12 ชนิดกีฬา

ขอแสดงความยินดี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560"

ขอแสดงความยินดี คุณน้ำเพชร  สายบัวทอง
เป็นตัวแทนรับรางวัลชมเชย ประกวดโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์

ขอแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ศ. เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และด้านบริการ

ข่าวน่ายินดี คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัล "เพชรนครา อวอร์ด โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น"
มีผลงานดีเด่นในด้านการบำบัดและควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดีแก่ ฝ่ายการคลัง

ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพระบบงานมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย

ในโอกาสได้รับคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages