อบรมวิชาการระยะสั้น “รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 12”

ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การบรรยาย เรื่อง “Palliative Care: ความท้าทายของการพยาบาลยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2561 พร้อมทอดพระเนตร “สวนบำบัดลอยฟ้า”

ณ ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Road Show “โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม “อ้วนแล้วหวานแล้ว” ลดได้แน่ด้วยอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Healthy Happy Cooking Class “รู้จักไขมันดีไขมันเลว”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

AUN-HPN จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in health promotion)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแคทลียา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11

การอบรมการบริหารงานจัดซื้อและจัดการพัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การประชุมผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

อธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าเยี่ยมชมระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานแถลงข่าว เรื่อง “บทเรียนกรณีเด็กตกตึกและเด็กเสียชีวิตในเนอสเซอรี่”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Pages