เลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม Dietitian Day

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถอดบทเรียน

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและเวชระเบียน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แถลงข่าว “ความร่วมมือเพื่อเด็กไทยคุณภาพดี 4.0: อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก” และ “บุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชนไทย”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งาน Dean Update 2017

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “Star Talk”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

กิจกรรมรับสมัครงานในงาน 99 days เราจะก้าวไปด้วยกัน รามา-จักรี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นิทรรศการพิเศษ “๙๙ วัน ก้าวสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

พิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก”

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 (JCMS)

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Pages