You are here

General Activities

 
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3D ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย HungKuang เข้าหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages