You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูงานจุฬาฯ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทย์จากงานทันตกรรมรามาธิบดี ได้รับความอนุเคราะห์ ......

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ปี2561 นี้ ทางงานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีส่วนร่วมในการส...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการท...

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558 ณ  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร และโรงเรียนไ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ณ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเชียงของ และโรงเรียนแม่จันวิท...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อำเภอหนองบัวระเหว และโรงเรียนเนินส...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น และโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดตราด

ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการท...

รับมอบอุปกรณ์ทันตกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สวนน้ำเฉลิ...
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอแม่ฮ่องสอน และที่ว่าการอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และโร...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2557 รรม ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี แล...

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สมุทรปราการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ในพื้นที่ อ.พระ...

ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดตรัง-นครศรีธรรมราช

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริ...

งานทันตกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีการทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร4 ชั้น3

Pages

งานทันตกรรม
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1210 02-201-1164