หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทัน...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558 ณ  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร และโรงเรียนไชยบุร...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ณ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเชียงของ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อำเภอหนองบัวระเหว และโรงเรียนเนินสง่าวิ...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น และโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จัง...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดตราด

ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทัน...

รับมอบอุปกรณ์ทันตกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานทันตกรรม
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1210 02-201-1164