You are here

วิจัย/ผลงาน

 

นโยบายด้านการวิจัย

          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาฯ ทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ในด้านหู คอ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากล

วัถตุประสงค์ด้านการวิจัย
             1.  กระตุ้นให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ/ความคิดสร้างสรรค์
             2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านหู คอ จมูก
             3.  พัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  ทางด้านหู คอ จมูก ของประเทศ
             4.  ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัยและเป็นแบบอย่างในการวิจัยของแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้
             เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
             5.  เพื่อผลักดันให้หน่วยงานมีปริมาณและคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250