You are here

หน่วยบริหารงานทั่วไป

 

 

หน่วยบริหารงานทั่วไปเป็นหน่วยหลักของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ในด้านการจัดการและการให้บริการทั้งภายในงานและภายนอกงาน

ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  3 ส่วน ตามลักษณะงาน คือ ห้องประชุม/ห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์ ธุรการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้

       
       

img1

ห้องประชุมและห้องเรียน

img1

ห้องคอมพิวเตอร์

img1

ธุรการ

 

 

 

 

 

ารางการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์

 

code

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th