You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 583

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 583

บริจาคพัสดุ จำนวน 168 รายการ

ให้กับโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่  22  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น.