You are here

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือด้านการพัสดุ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือด้านการพัสดุ
  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง 
  หลักเกณฑ์-วิธีปฏิบัติ-อัตรา-วงเงินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 4-7
  ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาแบบรวมศูนย์ พ.ศ.2555
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
  คู่มือการปฏิบัติงาน "การจัดหาด้วยวิธี e-Auction"
  คู่มือปฏิบัติงาน“การบริหารงานทรัพย์สิน” 
  หลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) วิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ก.ค. 2555
  คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เขียนและจัดทำโดย คุณณัชพล  สกนธ์ธัญลักษณ์  ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ