You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 610

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 610

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ

ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 

อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

ในวันที่  12  มีนาคม  2564 เวลา  11.00 น.