You are here

รายชื่อหน่วยงานที่ย้ายมาที่ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รายชื่อหน่วยงานที่มาใช้พื้นที่บริเวณ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์มี  ดังนี้

  1.  งานบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

              บริเวณที่ตั้ง : ห้อง 502 - 503  ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

        2.  ศูนย์นโยบายและ การจัดการสุขภาพ

               บริเวณที่ตั้ง : ห้อง 504  ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

        3.  โครงการอาชีวอนามัยและ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

                บริเวณที่ตั้ง : ห้อง 504  ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

        4.  โครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

               บริเวณที่ตั้ง : ห้อง 504  ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

        5.  ธุรการสาขาวิชาโรคผิวหนัง

               บริเวณที่ตั้ง : ห้อง 501  ชั้น 5   อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211