รายชื่ออาจารย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  
2 ผศ. นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
3 ผศ. นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล
4 ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
5 อ.นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
6 อ.นพ.มังกร อภิรักษ์กานต์
7 อ.พญ.สุรวรรณ์ บุญญะการกุล
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297