You are here

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
ขอเชิญร่วมงาน Dietitian Day

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ถวายสังฆทาน

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์...

 
อาหารสาธิตพิชิตโรคพบกับเมนู ยำสายบัวกุ้งสด

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

 
เปิดครัวสู้โรคพบกับเมนูอกไก่ "ไก่ยอและเบอร์เกอร์ไก่"

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

 
ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการห้องจ่ายยาแผนกฉุกเฉิน

ห้องจ่ายยาแผนกฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรม ย้ายไปยัง อาคาร 1 ชั้น 1 และสำหรับการจ่ายยาผู้ป่วยใน นอกเวลาราชการ...

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการปรับปรุงอาคารจอดรถ

จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการ กรุณาใช้รถโดยสารสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "การวางแผนการดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0