You are here

โครงการ "บ้านของเรา...รามาธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ "บ้านของเรา...รามาธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี   

 

 

 

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ได้จัดโครงการ "บ้านของเรา...รามาธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52 กับนักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจในวิชาชีพแพทย์ตลอดตนสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลตามสนใจ เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี   

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158