You are here

โครงการค่ายตะวันยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการค่ายตะวันยิ้ม

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
          เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายตะวันยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชนและส่งเสริมจิตสำนึกในการช่วยเหลือและบริการประชาชนของนักศึกษาที่จะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของชาติในอนาคตและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนให้มีแรงให้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรตฺิและมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก   หรือ   คลิก

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158