You are here

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษารามาธิบดีในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี

ประจำปี ๒๕๖๑

          งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวงศ์  วงศ์แก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ นายเจษฎากร  เจนพาณิชพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158