You are here

วิชาเลือกสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจากสถาบันอื่น

วิชาเลือกของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์สาขาอื่นจากต่างสถาบัน

ทางภาควิชามีนโยบายเปิดรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์สาขาอื่นจากต่างสถาบัน ที่มีความสนใจอยากมาเลือกฝึกปฏิบัติในกิจกรรมของภาควิชา

 

แบ่งวิชาเลือกออกเป็น 3 ประเภทย่อยตามความสนใจของผู้สมัคร ได้แก่
 

1. Family Medicine (General): ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว เช่น การดูแลที่หน่วยบริการผู้ป่วยนอก หรือการเยี่ยมบ้าน

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

2. Family Medicine and Geriatrics: ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับเน้นประสบการณ์การการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

3. Family Medicine and Palliative care: ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

4. Palliative care experience: ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

เป็นการจัดกิจกรรมเน้นให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยเฉพาะ (หากเลือกวิชานี้ แพทย์ประจำบ้านอาจเข้าร่วม Morning report/Conference กลางของภาควิชาได้ แต่จะไม่มีการจัดให้ออก OPD ทั่วไป และไม่มีการเยี่ยมบ้าน รวมทั้งไม่มีกิจกรรมบางอย่างของเวชศาสตร์ครอบครัว) การเลือกตัวเลือกนี้จำเป็นต้องส่ง Statement of purpose ขนาดไม่เกิน 1 หน้า A4 ร่วมกับการกรอกแบบฟอร์มขอ Elective ตามปกติ

 

*** หมายเหตุ

1. เนื่องจากภาควิชาฯ มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านตลอดปี ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอมาปฏิบัติงานในวิชาเลือกตามความเหมาะสมและความสะดวกของภาควิชาฯ

2. ไม่รับ Elective จากต่างสถาบันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

3. ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในหลักสูตรใดๆ มา Elective หากสนใจมาดูกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อตัดสินใจในการเลือกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้สมัครเข้าร่วมงาน Open house ของภาควิชาฯ แทน

ในช่วงปีการศึกษา 2562 โควต้า Elective ของภาควิชาฯ เหลือว่าง course FM Palliative ในเดือนมิถุนายน 2563  ส่วนช่วง Elective ปีการศึกษา 2563 สามารถเลือกช่วง Elective ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

 

แพทย์ผู้สนใจกรุณาอ่านกติกาของการขอเลือก Elective ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มด้านล่างโดยละเอียด หลังจากที่ท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่ง Email ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันช่วงเวลาที่ท่านเลือก หากไม่ได้รับ Email ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อ คุณณัฐฐา จิระพลังสันติ โทร 02-201-1486 ในเวลาราชการ

หากท่านต้องการสมัคร Elective ของภาควิชาฯ กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486