You are here

วิชาเลือกสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจากสถาบันอื่น

วิชาเลือกของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์สาขาอื่นจากต่างสถาบัน

ทางภาควิชามีนโยบายเปิดรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์สาขาอื่นจากต่างสถาบัน ที่มีความสนใจอยากมาเลือกฝึกปฏิบัติในกิจกรรมของภาควิชา

 

แบ่งวิชาเลือกออกเป็น 3 ประเภทย่อยตามความสนใจของผู้สมัคร ได้แก่
 

1. Family Medicine (General): ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว เช่น การดูแลที่หน่วยบริการผู้ป่วยนอก หรือการเยี่ยมบ้าน

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

2. Family Medicine and Geriatrics: ระยะเวลา 1 เดือน  (เริ่มเปิดรับจองวัน elective ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับเน้นประสบการณ์การการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

3. Family Medicine and Palliative care: ระยะเวลา 1 เดือน

เป็นการจัดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

download ตัวอย่างตารางกิจกรรม

 

4. Palliative care experience: ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

เป็นการจัดกิจกรรมเน้นให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยเฉพาะ (หากเลือกวิชานี้ แพทย์ประจำบ้านอาจเข้าร่วม Morning report/Conference กลางของภาควิชาได้ แต่จะไม่มีการจัดให้ออก OPD ทั่วไป และไม่มีการเยี่ยมบ้าน รวมทั้งไม่มีกิจกรรมบางอย่างของเวชศาสตร์ครอบครัว) การเลือกตัวเลือกนี้จำเป็นต้องส่ง Statement of purpose ขนาดไม่เกิน 1 หน้า A4 ร่วมกับการกรอกแบบฟอร์มขอ Elective ตามปกติ

 

*** หมายเหตุ

1. เนื่องจากภาควิชาฯ มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านตลอดปี ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอมาปฏิบัติงานในวิชาเลือกตามความเหมาะสมและความสะดวกของภาควิชาฯ

2. ไม่รับ Elective จากต่างสถาบันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

3. ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในหลักสูตรใดๆ มา Elective หากสนใจมาดูกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อตัดสินใจในการเลือกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้สมัครเข้าร่วมงาน Open house ของภาควิชาฯ แทน

 

 

 

 

แพทย์ผู้สนใจกรุณาอ่านกติกาของการขอเลือก Elective ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มด้านล่างโดยละเอียด หลังจากที่ท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่ง Email ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันช่วงเวลาที่ท่านเลือก หากไม่ได้รับ Email ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อ คุณณัฐฐา จิระพลังสันติ โทร 02-201-1486 ในเวลาราชการ

หากท่านต้องการสมัคร Elective ของภาควิชาฯ กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486