You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานในเวชปฏิบัติของประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

2.  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปีเต็มที่สถาบันหลัก

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

            ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจะถูกสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของภาคฯ เพื่อทำความรู้จักผู้สมัครและทำการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติสำคัญดังนี้ 

  1. มีความเข้าใจและตั้งใจจริงในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ 
  2. ปฏิบัติงานใช้ทุนครบ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาก่อน  
  3. มีต้นสังกัด จะได้รับการพิจารณาก่อน

โดยจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ของผู้สมัครแต่ละรายร่วมด้วย

หลักฐานประกอบการสมัคร  : 

  1. ประวัติผู้สมัคร (Curriculum vitae)  
  2. จดหมายแสดงเจตจำนงในการสมัครเรียนแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดีจำนวน  3 ท่าน  จดหมายปิดลับส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่จบการศึกษา

 จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่รับได้ต่อปี  : 

               13 คน 

ขั้นตอนการรับสมัคร

       เดือน มิถุนายน - กันยายน ของทุกปี   ให้ผู้สนใจสมัคร โทรแจ้งความประสงค์ พร้อมฝากรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ คุณสมเจตนา ผู้ประสานงานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่เบอร์โทร 02-2011486 และเข้าไปสมัครผ่านเว็ปไซท์ของคณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี เพื่อให้รายละเอียดต่างๆของตนเอง

 

      เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี เมื่อฝ่ายการศึกษารวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้แล้ว ภาคฯจะโทรตามเพื่อมาสอบสัมภาษณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะมักจะมี

ผู้สมัครจำนวนมาก

และเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครที่อาจจะตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตนเอง  ภาคฯจะเรียกสัมภาษณ์ก่อนการประกาศรับสมัครรอบที่ 1 ตามแพทยสภา แต่ยังไม่ตัดสินผลจนกว่าจะรอรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครผ่านแพทยสภา

  

     เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี  แพทยสภาประกาศเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครทุกราย ไม่ว่าจะมาสอบสัมภาษณ์ไว้แล้วหรือไม่ ดำเนินการสมัครอย่างเป็นทางการกับแพทยสภา

  

    เดือน ธันวาคม ของทุกปี ภาคฯรอจำนวนและรายชื่อผู้สมัครแพทยสภารอบที่ 1 ทั้งหมด

หากมีผู้สมัครเพิ่มผ่านแพทยสภา จะเรียกมาสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม แล้วนำไปตัดสินผลรวมกันกับกลุ่มที่มาสอบสัมภาษณ์ก่อน

หากผู้มาสัมภาษณ์ก่อนแต่ไม่มีรายชื่อสมัครผ่านแพทยสภา จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม

  

     เดือน มกราคม ของทุกปี  หากมีผู้สมัครไม่เต็มจำนวนในรอบแรก ภาคฯจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภา

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486