You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3 ปีเต็ม

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

            ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจะถูกสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของภาคฯ เพื่อทำความรู้จักผู้สมัครและทำการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติสำคัญดังนี้ 

  1. มีความเข้าใจและตั้งใจจริงในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ 
  2. ปฏิบัติงานใช้ทุนครบ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาก่อน  
  3. ภาควิชามีนโยบายไม่ปฏิเสธการรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความพิการ ตราบเท่าที่ความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ของผู้สมัครแต่ละรายร่วมด้วย

หลักฐานประกอบการสมัคร  : 

  1. ประวัติผู้สมัคร (curriculum vitae)  
  2. จดหมายแสดงเจตจำนงในการสมัครเรียนแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดีจำนวน  3 ท่าน  โดยให้ส่งจดหมายปิดลับส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่จบการศึกษา

 จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่รับได้ต่อปี  : 

               14 คน 

ขั้นตอนการรับสมัคร

       เดือน มิถุนายน - กันยายน ของทุกปี   ให้ผู้สนใจสมัคร โทรแจ้งความประสงค์ พร้อมฝากรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ คุณสมเจตนา ผู้ประสานงานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่เบอร์โทร 02-2011486 และเข้าไปสมัครผ่านเว็ปไซท์ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้รายละเอียดต่าง ๆ ของตนเอง

 

      เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี เมื่อฝ่ายการศึกษารวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้แล้ว ภาคฯจะโทรนัดสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  

 

     เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี  แพทยสภาประกาศเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครทุกราย ดำเนินการสมัครอย่างเป็นทางการกับแพทยสภา

  

    เดือน มกราคม ของทุกปี ภาคฯ ส่งรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่ราชวิทยาลัย และแพทยสภา

    แพทยสภาประกาศรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 

   หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลได้ หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ภายใน 14 วัน

    หากได้ผู้สมัครไม่เต็มจำนวนในรอบแรก ภาคฯจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486